Tag Archives: γλωσσικά ζητήματα

Η γλώσσα της φυλακής Γλωσσοπλασία-η δύναμη και η συμβολική λειτουργία των γλωσσικών κωδικών επικοινωνίας

Την Τετάρτη 4 Ιουλίου ολοκληρώθηκαν τα μαθήματά μας στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, για τη χρονιά 2017-18, στο πλαίσιο του σεμιναρίου μας με τίτλο “Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήματα”. Μια απίστευτη εκπαιδευτική εμπειρία, για την οποία αναμφίβολα θα γράψω άρθρο!! Συνεχίζουμε, δυναμικά, τον Οκτώβριο τις εκπαιδευτικές μας δράσεις (περισσότερες πληροφορίες στο mail μου: kardaraa@gmail.com και ανακοινώσεις στην επίσημη σελίδα του ΚΕ.Μ.Ε. στη θεματική http://e-keme.gr/category/seminars/) και βέβαια οργανώνουμε τις ερευνητικές και επιστημονικές μας δράσεις, με έναρξη την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου του 2018 -μια ημερομηνία που θέλω να κρατήσετε στο μυαλό σας.

Το σημερινό μου κείμενο αφορά πάλι τα γλωσσικά μας ζητήματα, όπως άλλωστε μου ζητήσατε. Αφιερώνεται στις εκπαιδευτικές μας ομάδες στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, με τις οποίες εμβαθύνουμε μέσω της έρευνας στην καθημερινή ζωή στα καταστήματα κράτησης, στις σχέσεις που αναπτύσσονται στο περιοριστικό αυτό πλαίσιο της φυλακής και στις επιδράσεις που ασκεί το σύστημα της φυλακής τόσο στην καθημερινότητα, όσο και στην ψυχοσύνθεση του έγκλειστου πληθυσμού, εξετάζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει η γλώσσα της φυλακής, η οποία αποτελεί κρίσιμο και αναπόσπαστο στοιχείο του “υποπολιτισμού” των φυλακών.

Θα ξεκινήσω τη σημερινή μου ανάλυση, υπογραμμίζοντας ότι η έννοια της «λεκτικής επικοινωνίας» είναι απολύτως συνδεδεμένη με την ανθρώπινη ύπαρξη. Επομένως και η ανάγκη κάθε ατόμου για επικοινωνία είναι πρωταρχικής σημασίας. Εάν μάλιστα δεχτούμε το αξίωμα ότι «μία επικοινωνία όχι μόνο μεταβιβάζει πληροφορίες αλλά ταυτοχρόνως επιβάλλει συμπεριφορά» (1), συνειδητοποιούμε την πολύ μεγάλη αξία των γλωσσικών κωδίκων, μέσω των οποίων τα μέλη κάθε ομάδας μπορούν να εκφράσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματά τους και να εκδηλώσουν μία συγκεκριμένης μορφής συμπεριφορά που τους διαφοροποιεί από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.

Το στοιχείο αυτό μας δίνει το έναυσμα για σκέψη και προβληματισμό και μας οδηγεί στη σημαντική διαπίστωση ότι η γλώσσα της φυλακής, την οποία διερεύνησα στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής και αποτελεί αντικείμενο μελέτης μας με τις εκπαιδευτικές μας ομάδες στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, δεν λειτουργεί μόνο σε γλωσσικό επίπεδο, αλλά πρωτίστως σε συμβολικό, γιατί οδηγεί τους κρατούμενους στην υιοθέτηση μίας συμπεριφοράς(κοινωνικής/ψυχολογικής/λεκτικής) που πηγάζει από το περιοριστικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται και αντανακλά την ψυχοσύνθεσή τους, η οποία δέχεται τις ισχυρές επιδράσεις του εγκλεισμού.

Η μαγεία της γλώσσας πηγάζει από το γεγονός ότι κάθε γλώσσα προσφέρει στους ομιλητές άπειρα μέσα και μηχανισμούς για να εκφραστούν (2) και κατ’ επέκταση να ικανοποιήσουν βαθύτερες ψυχολογικές ανάγκες τους, όπως και να εκφράσουν σκέψεις και ιδέες. Η γλωσσοπλασία, δηλαδή η δημιουργία γλωσσικών κωδίκων επικοινωνίας από όλες σχεδόν τις κοινωνικές ομάδες που απαρτίζουν μία γλωσσική κοινότητα, συνιστά έναν από τους τρόπους με τους οποίους το σύστημα της γλώσσας καλύπτει τις πολυάριθμες επιδιώξεις και επιθυμίες των ομιλητών. Η ζωηρή φαντασία και δημιουργικότητα των λαών, σε συνδυασμό με την ικανότητά τους να διατυπώνουν ακόμα και περίπλοκες έννοιες σε λέξεις-επιγράμματα, οδηγούν στο πολυδιάστατο φαινόμενο της γλωσσοπλασίας.(3)

Μία από τις κύριες αιτίες ύπαρξης των γλωσσικών ιδιωμάτων σχετίζεται με τον αυτοπροσδιορισμό και την ταυτότητα της ομάδας. Άρα, η γλωσσοπλασία αποτελεί ένα κατεξοχήν κοινωνικό φαινόμενο και όχι καθαρά γλωσσικό (4), γιατί συνιστά ουσιαστικό τρόπο έκφρασης του ψυχικού και νοητικού μας κόσμου (σκέψεων, ιδεών, συναισθημάτων, επιθυμιών κ.λπ.). Οι γλωσσικοί κώδικες επικοινωνίας που δημιουργούνται σε κάθε γλωσσική κοινότητα διέπονται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, τα οποία διερευνούμε με τις εκπαιδευτικές μας ομάδες, με τρόπο συστηματικό και μεθοδικό, κατά την ανάλυση της γλώσσας της φυλακής:

• απορρέουν από την προφορική ομιλία
• χρησιμοποιούν τα μέσα που προσφέρει το ίδιο το σύστημα της γλώσσας για να διαμορφώσουν το λεξιλόγιο τους
• αποτελούν «τρόπους ομιλίας»
• προϋποθέτουν ένταξη και ενεργό συμμετοχή σε μία ομάδα, τα μέλη της οποίας μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα ή ασχολίες
• χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες περιστάσεις και με συγκεκριμένα πρόσωπα
• το λεξιλόγιο τους ανανεώνεται διαρκώς για να εκφράσει τις ιδέες, τάσεις, ανάγκες, επιδιώξεις, επιθυμίες και συναισθήματα της εκάστοτε εποχής και κοινωνίας
• στοχεύουν στη μετάδοση μηνυμάτων που είναι κατανοητά μόνο από τους ανήκοντες στην ομάδα
• οι λειτουργίες που επιτελούν είναι κατά πρώτο λόγο κοινωνικές και ψυχολογικές
• οι επιδράσεις τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι είναι καθοριστικής σημασίας (5)

Αποσκοπώντας σε μία πιο συστηματική διερεύνηση του φαινομένου, οι γλωσσολόγοι διέκριναν τρεις μεγάλες κατηγορίες γλωσσικών κωδίκων: τις ειδικές, τις επαγγελματικές και τις συνθηματικές γλώσσες. Πολύ συνοπτικά αναφέρω για κάθε κατηγορία:

α) ειδικές γλώσσες
Οι ειδικές γλώσσες παρουσιάζουν κοινά τόσο με τις επαγγελματικές όσο και με τις συνθηματικές γλώσσες. Στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία αναφέρονται συνήθως με τον όρο register, ενώ στη γαλλόφωνη με τον όρο langues spéciales ή με τον μειωτικό όρο jargon. Σύμφωνα με τη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, «με τον όρο ειδικές γλώσσες εννοούμε τους γλωσσικούς κώδικες που χρησιμοποιούνται, υπό ορισμένους όρους και περιστάσεις, από συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις και ομάδες, σωματεία και συντεχνίες» (6).

β) επαγγελματικές γλώσσες
Οι επαγγελματικές γλώσσες αναφέρονται στη γαλλόφωνη βιβλιογραφία ως langues professionelles ή argots professionels. Αυτής της μορφής οι γλωσσικοί κώδικες χρησιμοποιούνται από όλες σχεδόν τις επαγγελματικές ομάδες που απαρτίζουν μία γλωσσική κοινότητα. Αποτελούν μέρος της καθημερινότητας των ατόμων, δεδομένου ότι το επάγγελμα διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή τους. Ορισμένες από αυτές τις γλώσσες θα μπορούσαν να εκληφθούν και ως ειδικές. Εν τούτοις, το καίριο στοιχείο διαφοροποίησης είναι ότι αποτελούν μία πιο εξειδικευμένη κατηγορία, καθώς οι ομιλητές τους προέρχονται κατ’ ανάγκην από μία επαγγελματική ομάδα.

γ) συνθηματικές γλώσσες
Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία για να χαρακτηρίσουν κάθε μορφής ιδίωμα που κατασκευάζουν και χρησιμοποιούν ως μυστικό κώδικα συνεννόησης διάφορες κοινωνικές ομάδες είναι αργκό/argot (7) ή σλάνγκ/slang (8). Αντίστοιχα, ο ελληνικός όρος που έχει επικρατήσει είναι συνθηματική γλώσσα ή συνθηματικό ιδίωμα ή αλλιώς συνθηματικός κώδικας. Πρωταρχικός σκοπός των ομιλητών τους είναι με μία περιεκτική φράση ή λέξη να ειδοποιήσουν για τον επικείμενο κίνδυνο.

Το θεμελιακό συμπέρασμα που εξάγεται από την ανάλυση των δεδομένων, στο πλαίσιο της έρευνάς μου, συνίσταται στο ότι η γλώσσα της φυλακής ή φυλακίστικη διάλεκτος ή αλλιώς φυλακίστικες λέξεις (σημ. οι δύο τελευταίοι όροι προέρχονται από το γλωσσάριο των κρατουμένων), είναι μία πολυσύνθετη έννοια, με έντονα συμβολικές διαστάσεις και προεκτάσεις. Γι’ αυτό πολύ δύσκολα θα μπορούσαμε να την ορίσουμε με ακρίβεια και σαφήνεια, ενώ είναι αναγκαίο να δοθεί έμφαση πρωτίστως στη συμβολική λειτουργία αυτού του ιδιαίτερου γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας, ο οποίος απαρτίζεται από ένα σύνολο λέξεων και φράσεων, εκ των οποίων άλλες δημιουργούν οι έγκλειστοι και άλλες δανείζονται από διαφορετικούς γλωσσικούς κώδικες, κυρίως από τη γλώσσα των νέων και τη γλώσσα του στρατού, καθώς και από ξένες γλώσσες και μάλιστα γλώσσες που δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό, π.χ. αραβικά. Οι κρατούμενοι χρησιμοποιούν σε μεγάλη έκταση αυτές τις εκφράσεις για να περιγράψουν πρόσωπα και καταστάσεις, εντός και εκτός σωφρονιστικού καταστήματος, που επιδρούν στην καθημερινότητά τους άμεσα και έμμεσα.

Η γλώσσα της φυλακής, κατ’ αντιστοιχία με τους γλωσσικούς κώδικες που χρησιμοποιούνται εκτός, είναι συνεπώς ένα «σύμβολο» επικοινωνίας, εφόσον θεωρείται το πιο ισχυρό «όπλο» για να προσαρμοστούν στο άτεγκτο περιβάλλον της φυλακής και να επιβιώσουν που είναι το κύριο ζητούμενο όλων των φυλακισμένων. Επομένως, η γλώσσα που χρησιμοποιείται στον χώρο της φυλακής είναι φορέας ιδεών, στάσεων, πεποιθήσεων, απόψεων, εμπειριών, βιωμάτων και γενικότερα ενός ολόκληρου αξιακού συστήματος που αντανακλά τον τρόπο ζωής, σκέψης και συμπεριφοράς εντός και εκτός φυλακής, σε κάθε εποχή και σε κάθε κοινωνία.

Το τελευταίο αυτό σημείο ενισχύει τη θέση μας ότι η γλώσσα της φυλακής είναι μία «αναγκαιότητα» και όχι ένα τυχαίο, άνευ ιδιαίτερης σημασίας φαινόμενο.
Αυτή η πραγματικότητα αποκαλύπτει μία ακόμα σημαντική διάσταση, η οποία έγκειται στο ότι η γλώσσα των τροφίμων δεν είναι στατική αλλά ανανεώνεται συνεχώς και εμπλουτίζεται με καινούργιες λέξεις και φράσεις. Η γλωσσική αλλαγή, δηλαδή, είναι έντονη.

Κλείνοντας το σημερινό μου άρθρο, να αναφέρω ότι με την πολύ δυνατή 11μελή επιστημονική μας ομάδα στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος διεξάγουμε επαναληπτική έρευνα για τη γλώσσα της φυλακής στα καταστήματα κράτησης της σύγχρονης εποχής και με την ολοκλήρωσή της θα ανακοινώσουμε ασφαλώς τα πορίσματά μας.

Ας αφεθούμε, επομένως, στη μαγεία της γλώσσας και ας οδηγηθούμε στα συναρπαστικά «μονοπάτια» των γλωσσικών κωδίκων επικοινωνίας της που μας αποκαλύπτουν πολλά και σημαντικά για την ψυχοσύνθεση και την κοσμοθεωρία των ομιλητών της!

Υποσημειώσεις
1. Το παραπάνω αξίωμα διατυπώνεται στο έργο των P. Watzlawick, J. Beavin Bavelas, D.D. Jackson, Ανθρώπινη Επικοινωνία και οι Επιδράσεις της στη Συμπεριφορά, ό.π., σελ. 73.
2. Γ. Μπαμπινιώτης, Ελληνική Γλώσσα: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον, Αθήνα: Gutenberg, 1994, σελ. 21.
3. Β. Καπετανάκης, Το Λεξικό της Πιάτσας, 3η έκδ., Αθήνα: Αλφειός, 1989, σελ. 10.
4. I.L. Allen, «Slang: Sociology» στο R. Mesthrie (επιμ), Concise Encyclopedia of Sociolinguistics, ό.π., σελ. 265.
5. P. Guiraud, L’ Argot, 9η έκδ., Paris: PUF, σελ. 6.
6. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 11, Αθήνα: Πυρσός, 1933, σελ. 294.
7. E. Partridge, A Dictionary of Slang and Unconventional English, 8η έκδ., London: Routledge, 2002, σελ. 25.
8. Ό.π., σελ. 1083.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Εκπαιδευτικά

Θεωρίες γένεσης του «υποπολιτισμού» της φυλακής και γλωσσικά ζητήματα

Πώς ορίζεται ο “υποπολιτισμός” της φυλακής; Ποια τα θεμελιώδη στοιχεία που τον απαρτίζουν; Πού και πώς δημιουργείται; Διερεύνηση του “υποπολιτισμού” της φυλακής και των θεωριών γένεσής του στο bloko.gr και μπορείτε να διαβάσετε εδώ http://www.bloko.gr/2018/07/blog-post_7.html

Αύριο, 4/7/2018, με την εκπαιδευτική μας ομάδα, στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, ορίζουμε τη “γλώσσα της φυλακής”, εξετάζουμε τις συμβολικές διαστάσεις που λαμβάνει και προσεγγίζουμε τον ιδιαίτερο αυτό γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας ως καθοριστικό στοιχείο του “υποπολιτισμού”, ως κρίσιμο και αναπόσπαστο στοιχείο της δομής της φυλακής.

Επομένως, αύριο στο μάθημά μας θα αφεθούμε στη μαγεία της γλώσσας και θα μελετήσουμε τις τεράστιες δυνατότητες που δίνει η γλώσσα στους ομιλητές της να εκφράσουν σκέψεις, ιδέες, βαθύτερα συναισθήματα, στάσεις ζωής!

http://www.bloko.gr/2018/07/blog-post_7.html

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Εκπαιδευτικά

Prison slang

Είναι πολύ συγκινητικό το ενδιαφέρον σας για την έναρξη του εξ αποστάσεως σεμιναρίου μας στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος “Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήματα”.

https://www.facebook.com/events/240549816702652/permalink/241461363278164/?notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=1528462041263243

Μέχρι στιγμής έχουμε λάβει πολλά μηνύματα από όλα τα μέρη της Ελλάδας και από εκπαιδευτικό προσωπικό σε σωφρονιστικά καταστήματα όλης της χώρας. Μεγάλη η ευθύνη μας, ασφαλώς, οπότε να είσαστε σίγουροι ότι μεριμνήσουμε ώστε να απαντήσουμε σε όλα τα μηνύματα και να ξεκινήσουμε τα μαθήματά μας, πολύ δυναμικά, την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 στις 5.30 το απόγευμα.

Τη Δευτέρα, όπως σας έχουμε ενημερώσω, θα προχωρήσω στην ανάρτηση ενός κειμένου ειδικά αφιερωμένου για τους εκπαιδευόμενους του νέου σεμιναριακού μας κύκλου, ώστε να μπαίνουμε στο “κλίμα” των μαθημάτων μας. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντός σας, όμως, για τη γλώσσα της φυλακής, παραθέτω ενδεικτικά, ακολούθως, ορισμένα links στα οποία μπορείτε να βρείτε λέξεις και φράσεις από prison slang.

Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι ευτυχής που στην Ελλάδα έχει πραγματοποιηθεί η ιδέα του Καθηγητή Εγκληματολογίας, κ. Γιάννη Πανούση και έχει καταγραφεί ο ιδιαίτερος γλωσσικός κώδικας επικοινωνίας των ελληνικών καταστημάτων κράτησης στη διδακτορική μας διατριβή και στο μετέπειτα βιβλίο μου “Φυλακή και Γλώσσα” και τώρα η 11μελής επιστημονική ομάδα του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος συνεχίζει την έρευνα της γλώσσας της φυλακής στο πλαίσιο της σημερινής εποχής και σε ένα χρόνο από σήμερα θα παρουσιάσουμε τα πορίσματά μας στο ευρύ κοινό.

http://www.aprendizdetodo.com/language/?item=20040517

https://www.bustle.com/articles/95208-william-d-hastings-prison-slang-dictionary-will-answer-all-your-ointb-questions

http://www.charlotteobserver.com/news/special-reports/article153381269.html

https://joinnia.com/21-prison-slang-tems-youve-never-heard/

http://prison-diaries.com/prison-slang-glossary-2/

http://psychrod.com/the-unique-dialect-of-prison-slang/

https://www.theguardian.com/books/2015/aug/15/criminal-alphabet-guide-to-prison-slang

http://mentalfloss.com/article/12794/50-prison-slang-words-make-you-sound-tough-guy

http://www.nobars.org.au/resources-glossary.html

http://prisonwriters.com/want-learn-prison-slang/

Περιμένω τα ερωτήματά σας στο mail μου: kardaraa@gmail.com

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Εκπαιδευτικά

Στόχος μας η επικοινωνία με όλη την Ελλάδα!

Ξεκινάμε δυναμικά την επόμενη Παρασκευή, 15/6/2018, το εξ αποστάσεως σεμινάριο μας “Φυλακες: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήματα”. Σας ευχαριστούμε θερμά για τα μηνύματά σας που μας στέλνετε από όλα τα μέρη της Ελλάδας!! Το έχω γράψει πολλές φορές και δεν θα σταματήσω να το τονίζω, πιστεύω πολύ στη δύναμη της τεχνολογίας και στην αξιοποίησή της για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Είναι, επομένως, στόχος μου να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε με όλη την Ελλάδα και να ζήσουμε μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία στο πλαίσιο των σεμιναριακών μας μαθημάτων για τις φυλακές.

Η έρευνα στις φυλακές και τα γλωσσικά μας ζητήματα αποτελούν μια θεματική που έχετε ξεχωρίσει και το ενδιαφέρον σας είναι πάντοτε μεγάλο, γεγονός που με συγκινεί και χαροποιεί πολύ, γιατί είναι το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής, με Επιβλέποντα τον Καθηγητή Εγκληματολογίας Γ.Πανούση, και του βιβλίου μου “Φυλακή και Γλώσσα” (εκδ. ΑΝΤ.Ν.Σάκκουλα).

Είναι βέβαιο ότι έχουμε πολλά να εξετάσουμε και να αναλύσουμε στα μαθήματά μας. Ειδικότερα, σκοπός είναι οι συµµετέχοντες να αποκτήσουν στέρεα θεωρητική γνώση για τον «κόσμο» των φυλακών και ταυτόχρονα πρακτική εμπειρία όσον αφορά τη διεξαγωγή ερευνών στα καταστήματα κράτησης, είτε για δημοσιογραφικούς σκοπούς είτε στο πλαίσιο κοινωνικών ερευνών.

Στοιχεία του σεμιναρίου
• Μεταχείριση κρατουμένων
• Σωφρονιστικά συστήματα
• Σωφρονιστικοί σκοποί
• Γένεση και εξέλιξη της φυλακής ως της κατεξοχήν δημόσιας ποινής
• «Υποπολιτισμός» της φυλακής: συστατικά στοιχεία
• Ιεραρχία κρατουμένων
• Τυπολογίες κρατουμένων
• Αξιακό σύστημα έγκλειστου πληθυσμού
• Οι «νόμοι» της φυλακής
• Έρευνα μέσα στη φυλακή: μεθοδολογία
• Γλωσσικά ζητήματα και καταστήματα κράτησης

Διάρκεια σεμιναρίου: 10 ώρες (4 συναντήσεις μέσω skype – 2 1/2 ώρες κάθε συνάντηση, το σεμινάριο θα λαμβάνει χώρα απογευματινές ώρες, 17:30 – 20:00. Χρόνος διεξαγωγής: Ιούνιος 2018 (ημερομηνίες συναντήσεων: 15/06, 22/06, 26/06 & 27/06 ). Συμμετοχή μόνο με προεγγραφή. Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι και την Τετάρτη 13 Ιουνίου. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Πληροφορίες: τηλ. επικοινωνίας 690 82 33 371.

Τέλος, να σας ενημερώσω ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα αναρτήσω ένα κείμενο αφιερωμένο ειδικά στους εκπαιδευόμενους του νέου μας σεμιναριακού κυκλου, ώστε να μπαίνουμε στο “κλίμα” των μαθημάτων μας!! Μπορείτε να μου στέλνετε τα δικά σας ερωτήματα, σκέψεις και σχόλια στο mail μου: kardaraa@gmail.com και θα επικοινωνήσω μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Εκπαιδευτικά

Συνεχίζουμε δυναμικά!!

Οι υπέροχες εκπλήξεις σας μου έφτιαξαν την ημέρα!! Με πολλή χαρά έλαβα τα μηνύματα και διάβασα τα ξεχωριστά λόγια των εκπαιδευομένων για την έναρξη του νέου, εξ αποστάσεως σεμιναρίου μας στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, με τίτλο “Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήματα” (15/6/2018) (https://www.facebook.com/events/240549816702652/). Θέλω να σας πω ότι μου δίνουν απίστευτη δύναμη τα λόγια σας και ταυτόχρονα ισχυρό κίνητρο να συνεχίσω με πάθος τη διδασκαλία που τόσο αγαπώ σε ένα αντικείμενο με μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον!

Οπότε, αυτή την Παρασκευή, 8/6/2018, στις 9 το πρωί, ολοκληρώνουμε στο γραφείο του ΚΕ.Μ.Ε. τη θεματική μας ενότητα “Criminal Profiling & Media” και την επόμενη Παρασκευή, 15/5 ξεκινάμε στις 5.30 το απόγευμα το σεμινάριο μας “Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήματα” μέσω skype που αποτελεί ένα μέσο, το οποίο θέλω να αξιοποιώ στα μαθήματά μου, γιατί μας δίνει την πολύτιμη ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με όλη την Ελλάδα και να υλοποιήσουμε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιδέες και εκπαιδευτικές δράσεις, εκτός Αθηνών.

Αυτή την Παρασκευή ολοκληρώνουμε τη θεματική μας στο criminal profiling με ανάλυση μελετών περίπτωσης (case studies): υποθέσεις πολύ μεγάλου εγκληματολογικού και κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος, οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα μας δώσουν το έναυσμα να εμβαθύνουμε στην απεικόνιση του εγκλήματος και του φαινομένου της εγκληματικότητας στα ΜΜΕ και να αναδείξουμε ενδιαφέρουσες πτυχές και παραμέτρους. Ασφαλώς, θα δώσω τον λόγο και στην εκπαιδευτική ομάδα που θα επιχειρήσει να κάνει τις δικές της παρουσιάσεις σε θέματα επικαιρότητας, προκειμένου να εξετάσουμε, στην πράξη, πώς οι αρχές του criminal profiling μπορούν να εφαρμοστούν στο δικό μας άρθρο/ρεπορτάζ.

Μπορείτε να στέλνετε τις απορίες και τα ερωτήματά σας για τα σεμιναριακά μας μαθήματα στο mail μου: kardaraa&gmail.com και βέβαια περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση για όλα τα σεμινάρια στην επίσημη σελίδα του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος στην ενότητα “Σεμινάρια” http://e-keme.gr/category/seminars/

Να έχετε μια όμορφη μέρα!!

Σημείωση: Την επόμενη εβδομάδα θα ανεβάσω ένα κείμενο ειδικά για τους εκπαιδευόμενους στο εξ αποστάσεως σεμινάριο μας για τις φυλακές, ώστε να αρχίσουμε να μπαίνουμε στο “κλίμα” των μαθημάτων μας! Μεγάλη χαρά αλλά και ευθύνη το ότι στο πλαίσιο του νέου μας σεμιναρίου “μπαίνουμε¨ και στις φυλακές, ώστε να διδάξουμε τους εκπαιδευτικούς. Είμαι βέβαιη ότι θα αποκομίσουμε και εμείς πολλά και σημαντικά από την πολύτιμη εμπειρία τους.

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Εκπαιδευτικά

Ενημέρωση για τα μαθήματά μας στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος

Αύριο, Παρασκευή 23/2/2018, στο μάθημά μας, στο πρωινό τμήμα (9-12) και στο απογευματινό τμήμα (5-8) στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος αντικείμενο διερεύνησής μας η μεταχείριση κρατουμένων, η σωφρονιστικά ιστορία και τα εφαρμοζόμενα σωφρονιστικά συστήματα.

Σήμερα, με τη διαδικτυακή ομάδα μας εξετάσαμε, μεταξύ άλλων, τις αρχές του χαρακτηριζόμενου “υποπολιτισμού” της φυλακής, τους συσχετισμούς φυλακής-ελεύθερης κοινωνίας, τις σχέσεις κρατουμένων με συγκρατούμενους και σωφρονιστικούς υπαλλήλους, αναλύσαμε τυπολογίες και ρόλους που υιοθετούνται στις φυλακές, ενώ τα πορίσματα σημαντικών διεθνών ερευνών μας για τα καταστήματα κράτησης μας έδωσαν το έναυσμα για πολύ δημιουργική συζήτηση και προβληματισμό.

Ετοιμαζόμαστε, με τις ομάδες μας στο Κέντρο, να αναδείξουμε και τα γλωσσικά μας ζητήματα, εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι γλωσσικοί κώδικες επικοινωνίας, τον ρόλο και τη σημασία τους σε ιδρυματικά περιβάλλοντα, όπως τα καταστήματα κράτησης. Ελπίζουμε μάλιστα ότι εκπαιδευόμενοί μας θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε μια follow-up έρευνα για τη γλώσσα της φυλακής.

Πληροφορίες για τα μαθήματά μας στο mail μου: kardaraa@gmail.com

Crime Times, ευχαριστώ πολύ!
http://www.crimetimes.gr/η-γλώσσα-της-φυλακής/

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Ξεκινάμε!!

Καλή μας αρχή σήμερα!! Έρευνα στις φυλακές και γλωσσικά ζητήματα. Πρώτο μας μάθημα: “Η φυλακή ως θεσμός και ως χώρος έκτισης της ποινής”.

Η τεχνολογία σήμερα θα μας ενώσει και χαίρομαι γι’ αυτό, γιατί στην εκπαίδευση πρέπει να αξιοποιούνται όλα τα τεχνολογικά μέσα και όλες οι δυνατότητες, ώστε να μπορούμε να ανταλλάσσουμε σκέψεις, απόψεις και ιδέες με φοιτητές και επαγγελματίες, όπου κι αν βρίσκονται. Παρασκευή περιμένουμε τις ομάδες μας στο γραφείο του ΚΕ.Μ.Ε (Σταδίου 33) στο πρωινό και απογευματινό μας τμήμα.

Όπως πάντα περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο mail μου: kardaraa@gmail.com

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Εκπαιδευτικά

Η γλώσσα της φυλακής

Είναι πάντα τιμή και χαρά να συνεργάζομαι με συνεργάτες που εκτιμώ και ανθρώπους που αγαπώ.

Η γλώσσα της φυλακής: παρουσίαση στο νέο, τέταρτο τεύχος του ηλεκτρονικού εγκληματολογικού περιοδικό Crime Times των πορισμάτων της έρευνας που πραγματοποίησα στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού και στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα.

Όπως σημειώνω στην εισαγωγή του άρθρου στο Crime Times, στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε τα πορίσματα της έρευνάς μας που πραγματοποιήθηκε στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού και στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, με θέμα τον ιδιαίτερο γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας των εγκλείστων. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε την τεράστια σημασία των γλωσσικών κωδίκων επικοινωνίας και να δώσουμε έμφαση στη συμβολική λειτουργία που λαμβάνουν, ιδίως στο κλειστό και περιοριστικό πλαίσιο ιδρυμάτων, όπως είναι τα καταστήματα κράτησης. Ειδικότερα, στο άρθρο καταδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο ο γλωσσικός κώδικας επικοινωνίας που χρησιμοποιείται στις φυλακές καθίσταται ρυθμιστικός παράγοντας της καθημερινής ζωής των εγκλείστων, άρα δομικό στοιχείο της ίδιας της φυλακής. Η γλώσσα της φυλακής συνεπώς, λόγω της συμβολικής λειτουργίας της, δεν αποτελεί μόνο μέσο έκφρασης αλλά υπερβαίνει τη γλωσσική λειτουργία και αποτελεί τελικά το κύριο μέσο ένταξης του κάθε εγκλείστου τόσο στις «υπο-ομάδες» των κρατουμένων, όσο και στη μεγάλη «ομάδα» της φυλακής. Για να γίνει ωστόσο κατανοητή η δημιουργία και η ιδιαίτερη λειτουργία της γλώσσας της φυλακής, καθώς και οι σημαντικές διαφοροποιήσεις της από τη γλώσσα της φυλακής της παραδοσιακής κοινωνίας, κρίνουμε σκόπιμο να ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας με το φαινόμενο της γλωσσοπλασίας, από το οποίο πηγάζουν τα συνθηματικά ιδιώματα.

Όσοι ενδιαφέρεστε για το θέμα, μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο μου εδώ http://www.crimetimes.gr/%ce%b7-%ce%b3%ce%bb%cf%8e%cf%83%cf%83%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82/ και ελπίζω κάποια στιγμή νεότεροι ερευνητές να συνεχίσουν την έρευνα στα καταστήματα κράτησης και να διερευνήσουν τη γλώσσα της φυλακής σήμερα.

Ολόκληρη η μελέτη βρίσκεται στο βιβλίο μου με τίτλο Φυλακή και Γλώσσα, πρόλογος Καθηγητή Γ. Πανούση, εκδ. ΑΝΤ.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2014, στη σειρά βιβλίων του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ευχαριστώ θερμά τους αγαπημένους συνεργάτες για τη “φιλοξενία” στο έγκριτο εγκληματολογικό περιοδικό Crime Times και εύχομαι από καρδιάς να πορεύονται πάντα με αγάπη και πάθος για την επιστήμη τους.

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας