Νew Recommendation on RJ in Criminal Matters


Ακολουθεί κείμενο του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος στα αγγλικά για την Εβδομάδα Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης (7η μέρα).

🔍Day 7 (23/11) – New Recommendation on RJ in criminal matters

The new Recommendation on Restorative Justice in Criminal Matters adopted by the Council of Europe on 3 October 2018 opens new possibilities for the use of RJ in criminal matters and is considered as “the most advanced international document” in the field of RJ. The following article is written by Ian, a Lecturer in Criminology at Maynooth University who has studied the implementation of restorative policing, public attitudes towards restorative policing and the impact of sentencing guidelines. Ian worked as a Scientific Expert for the Council of Europe, with whom he drafted the new Recommendation. In his article he explains the background to and content of the new Recommendation which ‘provides us with an opportunity to engage European governments and professionals working in criminal justice at all levels on the development of restorative justice.’

✍️MARDER Ian (2018), “The Council of Europe Recommendation CM/ Rec(2018)8 concerning restorative justice in criminal matters: an opportunity for progress”, European Forum for Restorative Justice Newsletter, (19) 5-6
👉http://e-keme.gr/wp-content/uploads/Recommandation.pdf

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.